Amisreformi mahdollistaa yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Oppilaitoksissa on käynnissä uudistusten vieminen käytännön prosesseihin.  

Amisreformi mahdollistaa yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Oppilaitoksissa on käynnissä uudistusten vieminen käytännön prosesseihin. Koulutuksissa keskitytään nyt puuttuvan osaamisen hankkimiseen opintosuoritusten keräämisen sijaan.

13.5.2018
TEKSTI Sari Eskelinen
KUVAT Adobe Stock

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen opintosuoritusten keräämisen sijaan. Yksilöllisyyttä, joustavuutta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista on aiempaa enemmän. Muutokseen liittyviä oppilaitostasoisia sekä valtakunnallisia prosesseja ja järjestelmiä kehitetään parhaillaan uudistuksiin sopiviksi. 

Tähän artikkeliin on koottu erityisesti aikuisopiskelijan kannalta keskeisiä muutoksia, joihin on saatu kommentit reformin valmistelutyössäkin mukana olleelta Espoon Omnian rehtorilta Maija Aaltolalta.  

Koulutukseen joustavasti ympäri vuoden

Koulutuksiin ja tutkinnon suorittamiseen on jatkuva haku eli hakea voi joustavasti läpi vuoden. Kevään yhteishaussa hakevat peruskoulun päättävät ja vailla ammatillista perustutkintoa olevat hakijat.

- Jatkuva haku ja yhteishaku ovat kaksi väylää hakea samaan ammatilliseen tutkintoon. Jatkuvassa haussa voivat hakea nuoret ja aikuiset ja toisaalta yhteishaussa voivat hakea kaikki, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa, myös aikuiset. Usein ajatellaan, että yhteishaussa tulee todennäköisemmin opiskelijoita, joilla ei tule olemaan niin paljon tarvetta henkilökohtaistamiseen. Kuitenkin Omnian kevään yhteishaussa vain puolet hakijoista oli alle 18-vuotiaita, Maija Aaltola kertoo. 

- Jatkuvan haun tarkoituksena on se, että tehdään hakeutuminen mahdollisimman helpoksi. Se, miten pian opiskelun voi aloittaa, vaihtelee kuitenkin alakohtaisesti, etenkin jos opiskelupaikat ovat täynnä. Oppilaitoksissa ja valtakunnallisestikin jatkuvaan hakuun liittyviä prosesseja vielä kehitetään. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa pystyttäisiin ottamaan mahdollisimman joustavasti sisälle opiskelijoita sitä mukaa, kun joku valmistuu, Aaltola toteaa. 

- Jo tälläkin hetkellä on sellaisia aloja, joissa haku ja sisäänotto on lähes viikoittaista. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla sekä liiketaloudessa on paljon opiskelijapaikkoja, työelämäkysyntää ja työelämässä oppimista, jolloin opiskelu on helppo aloittaa monessakin vaiheessa. Oppilaitoksissa kehitetään eri aloille oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat hankkia osaamista joustavasti oman aikataulun mukaan, Aaltola kertoo. 

Ei erikseen nuorten ja aikuisten koulutusta tai oppisopimusta

Ammatillisessa koulutuksessa ei ole enää erikseen nuorten koulutusta ja aikuiskoulutusta, vaan nyt on käytössä kaikille yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa. Tämä koskee niin perus-, ammatti- kuin erikoisammattitutkintokin. Jokaiselle perustutkinnon suorittajalle, myös aikuisille, on yhteiset tutkinnon osat ja näyttötutkintomaksu on poistunut.

- Isoin muutos aiempaan on mielestäni se, että enää ei ole erillistä oppisopimusta tai aikuiskoulutusta ja nuorten koulutusta, vaan että meillä on yksi ammatillinen koulutus. Näiden kolmen erillisen putken sijasta meillä on jokaiselle opiskelijalle oma henkilökohtainen polku, kertoo Aaltola. - Nuorten ja aikuisten tutkintojen yhdistäminen ei tarkoita, että tarjoaisimme kaikille samaa. Jos meillä on ennen tarjottu aikuisille yhtä tapaa hankkia osaamista ja oppisopimuksena yhtä, niin nyt me tarjoammekin useita erilaisia toteutuksia, joista opiskelijalle valitaan se oma.

Opetusryhmät muodostetaan opiskelijan tavoitteiden ja lähtokohtien perusteella. Usein aikuisopiskelijoilla on jo osaamista entuudestaan paljon ja tällöin voi opiskella hyvinkin itsenäisesti. Jotkut aikuiset kaipaavat kuitenkin ryhmämuotoista opetusta.  - On aikuisia, jotka kokevat, että saavat liian vähän ohjausta ja opetusta. Nyt heidätkin voidaan ohjata ryhmään, jossa saavat tiiviimpää ohjausta. Työelämässäkin on eri ikäisiä ihmisiä ja iällä ei ole merkitystä, jos ollaan saman tavoitteen äärellä ja on samat lähtökohdat, Aaltola toteaa.

Opintojen henkilökohtaistaminen ja yksilöllinen opiskeluaika

Reformi toi mukanaan myös yksilölliset opintopolut. Opintojen henkilökohtaistamisen myötä opiskeluaika on yksilöllinen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. HOKS:ssa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. Siinä myös suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä sekä sovitaan näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta. Lisäksi päätetään onko opiskelu päätoimista vai osa-aikaista, sovitaan opintojen aloituspäivä, arvioidaan opintojen kesto ja päätetään, onko kyseessä tutkinnon osan vai kokonaisen tutkinnon suorittaminen. Samalla suunnitellaan tarvittava ohjaus ja tukitoimet sekä mahdollinen erityinen tuki. 

HOKS:n laatiminen on tavoitteena tehdä ennen opintojen alkamista. Oppisopimuskoulutuksessa tai koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa HOKS tulee olla laadittuna ennen sopimusten hyväksymistä. HOKSia päivitetään koko opintojen ajan.

Oppilaitokset tarjoavat tutkinnon perusteiden ja tutkinnon osien mukaisia erilaisia toteutustapoja, joista henkilökohtaistamisvaiheessa ohjaajan kanssa valitaan sopivin. - Meillä puhutaan esimerkiksi oppilaitospäivistä ja -illoista, jotka ovat perinteisempiä toteutuksia, joissa ryhmä etenee samaan tahtiin lukujärjestyksen mukaan ja opettajan johdolla. Näitäkin ryhmiä voi olla erilaisia: joku toteutus mahdollistaa tutkinnonosan opiskelun kahdessa viikossa ja toisessa toteutuksessa on enemmän opetusta, joten aikaa varataan esimerkiksi kahdeksan viikkoa, Aaltola kuvailee.

Omniassa on lisäksi joustavia päivä- ja iltatoteutuksia. Niissä on nimetty tila, opettajat ja ne tutkinnon osat, joita voi siellä tilassa opettajan johdolla opiskella, mutta jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tämä sopii hyvin sellaisille, joilla on paljon aikaisempaa osaamista ja on vain joitain asioita, joita täytyy vahvistaa tai opiskelijoille, jotka tarvitsevat enemmän aikaa oppimiseen.

- Oppilaitostoteutusten lisäksi on työelämätoteutukset. Jokainen tutkinnon osa pitää olla sellainen, että se voidaan räätälöidä työelämään oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. On tietysti työpaikasta kiinni, että mitä voidaan räätälöidä ja miten voidaan oppilaitoksessa täydentää sitä työpaikalla tapahtuvaa opetusta, Aaltola kertoo.

Henkilökohtaistamisen myötä opiskeluajat todennäköisesti lyhenevät niiden kohdalla, joilla osaamista on entuudestaan paljon. - Toisaalta nyt voi olla myös pidempi polku, jos tilanne sitä vaatii. Henkilökohtaistamisen avulla voidaan varmistaa tuen saanti niille, jotka tarvitsevat ohjausta enemmän. Tarvittaessa koulutusta voi käydä myös hitaammassa tahdissa, jos esimerkiksi on oppimisvaikeuksia tai muuten tiiviimmän ohjauksen tarpeessa, Aaltola muistuttaa.

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista enemmän

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on nyt enemmän ja se on monipuolisempaa. Nyt voidaan myös räätälöidä joustavammpi opintopolkuja, joissa osa opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa tai vaikkapa koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena ja osa oppisopimuskoulutuksena.  

Aaltolan mielestä yksi tärkeimmistä muutoksista aiempaan on se, että nyt ei opetussuunnitelmissa määritellä, mikä osa tutkinnosta opiskellaan työelämässä. Tarkoituksena on se, että mahdollisimman paljon opittaisiin työelämässä, koska vain sitä kautta tulee mahdollisuus laittaa jalka oven väliin työpaikalle.  - Tavoite on se, että mahdollisimman moni, mahdollisimman varhain pääsisi koulutussopimukseen, sitä kautta oppisopimukseen ja sitä kautta työllistyisi, Aaltola kiteyttää. 

Koulutussopimus on terminä uusi, mutta tarkoittaa käytännössä vastuiltaan ja periaatteiltaan samaa kuin aiempi työssäoppiminen, jossa on tehty jo pitkään hyvää yhteistyötä työnantajien kanssa. Yksi ero aiempaan on se, että koulutussopimuksessa työnantaja ei voi maksaa palkkaa. Aiemmin pystyi työssäoppimispaikassa tekemään palkallisia tunteja, mutta nykyisessä lainsäädännössä tämä on tehty vaikeaksi. 

​- Oppisopimuksen kohdalla joustavuus lisääntyi reformin myötä merkittävästi. Nyt kun oppisopimusopiskelijat ovat oppilaitoksen opiskelijoita siinä missä muutkin, niin oppisopimustyösuhteen solmiminen on helpompaa ja mahdollinen keskeytyminen ei katkaise tutkinnon suorittamista. Aiemmin opiskelijan täytyi hakea uutta koulutuspaikkaa, jos oppisopimus keskeytyi, mutta nyt tällaisessa tilanteessa opiskelijalle etsitään vain uusi polku, toteaa Aaltola.

Tutkintoja on yhdistetty ja tutkintonimikkeitä muutettu

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme ja niiden laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä. Vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina on luovuttu ja vastaava valinnaisuus on sisällytetty ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat voivat lisäksi suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina.
Ennen 31.12.2017 opiskelunsa aloittaneet suorittavat tutkintonsa aloittamallaan tavalla siirtymäajan puitteissa.

 

Lähteet ja lisätietoja: 

Opetushallituksen Reformin tuki -sivusto

Opetus- ja kulttuuriministeriön #Amisreformi

palvelumme

19.11.2018
Helsinki

Lakimies Teemu Kastula LähiTapiolasta ja korvauspäällikkö Teemu Lahtero Ifistä kertoivat 19.11. järjestetyssä koulutustilaisuudessa  Verven ja VKK:n henkilöstöll... more

22.10.2018
Lahti

Vakuutuskuntoutus VKK on ollut osa Verveä 1.5.2018 alkaen. Liikenne- ja tapaturmakuntoutuksesta vastaava palvelupäällikkö Susanna Finne, Verve Lahden lääkinnällis... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018