Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

Yrkesinriktad rehabilitering

 

Genom yrkesinriktad rehabilitering är det möjligt att stöda dig att fortsätta i eller återvända till arbetslivet, om din arbets- eller förvärvsförmåga är nedsatt på grund av ditt hälsotillstånd. Då ditt hälsotillstånd förändras kan dina arbetsuppgifter behöva omjusteras, du kan bli tvungen att byta arbete eller att utbilda dig för ett nytt yrke. Vår uppgift är att hjälpa dig att ta fram och genomföra de rätta lösningarna som stöder dig att fortsätta i arbetslivet.

De yrkesinriktade rehabiliteringstjänsterna hos Försäkringsbranschens Rehabilitering börjar med ett uppdrag som lämnas av ditt olycksfalls- eller trafikförsäkringsbolag eller ditt arbetspensionsbolag. Du får en namngiven rehabiliteringsexpert, som ger dig individuell hjälp med att utarbeta en rehabiliteringsplan. Vid behov deltar även en multiprofessionell arbetsgrupp i handledningen.

I planeringen beaktar vi

  • din arbetserfarenhet och din yrkeskunskap
  • din utbildning
  • dina yrkesmässiga intressen
  • din återstående arbetsförmåga
  • din ålder, livssituation och dina boendeförhållanden
  • dina sysselsättningsmöjligheter när rehabiliteringen slutar

Planeringen av yrkesinriktad rehabilitering bygger på samarbete. Vi avtalar gemensamt om målen och genomförandet. Dessutom har vi ett nära samarbete med försäkringsbolaget och andra aktörer, t.ex. arbetsgivarna och läroanstalterna. Vi betjänar förutom på de bägge inhemska språken även på engelska och tyska. Vi har också erfarenhet av att handleda klienter med invandrarbakgrund.

 

Rehabilitering på grund av trafikolycka eller olycksfall

Arbetspensionsrehabilitering

 

Rehabilitering på grund av trafikolycka eller olycksfall

Yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att förlänga yrkesbanan med beaktande av den återstående arbetsförmågan. Särskilt din tidigare arbetserfarenhet och kunskap samt ditt hälsotillstånd inverkar på vilka yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan användas för att du ska kunna fortsätta i arbetslivet.

Arbetsplatsrehabilitering

Arbetsprövning

Med hjälp av arbetsprövning stöder man din återgång till ditt tidigare eller ett motsvarande arbete hos din nuvarande eller en annan arbetsgivare. Genom arbetsprövning kan du också bedöma hur den planerade branschen lämpar sig för dig. Arbetsprövningen räcker 1–6 månader. Vid behov kan arbetsprövningen till en början genomföras på deltid och arbetstiden utökas vartefter som arbetsprövningen fortgår.

Arbetsträning

Med hjälp av arbetsträning kan du utöka din kompetens för den planerade uppgiften.

Arbetsträningen består av inlärning i arbetet enligt ett individuellt introduktionsprogram under flera månaders tid. I arbetsträningen ingår ofta också utbildning som ordnas av en utomstående aktör, t.ex. IT-systemutbildning, produktutbildning eller t.ex. utbildning för ett arbetarskyddskort. Före arbetsträning deltar du i allmänhet i arbetsprövning.

Omskolning

Förberedande utbildning

Förutom omskolning kan stöd även betalas för förberedande utbildning, som förbättrar studieförutsättningarna (t.ex. prepkurser).

Examensinriktad omskolning

Återgången till arbetet kan förutsätta ny yrkeskunskap, som skaffas genom att omskola sig. Vuxenutbildning för grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina genomförs oftast genom inlärning i arbetet. Det är då fråga om flerformsutbildning, fristående examen eller läroavtalsutbildning. Omskolningen kan också genomföras som dagundervisning på heltid.

Yrkeshögskoleexamina genomförs ofta som dagundervisning, vilket kräver att den studerande närvarar vid läroanstalten. Endast en del av yrkeshögskoleexamina kan avläggas i form av flerformsstudier.

Kurser som stöder fortsatt arbete

Kortvariga kurser kan också bereda möjlighet att fortsätta i arbetslivet.

En kurs kan kopplas till arbetsträning, men den kan också genomföras som en självständig utbildning som en del av rehabiliteringsprogrammet. Kurser används ofta för att förbättra IT-färdigheterna.

Vid behov kan dina studieförutsättningar bedömas med utbildningsprövning eller psykologiska tester.

Företagsverksamhet

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan man stöda inledande av företagsverksamhet som lämpar sig för ditt hälsotillstånd eller en ändring av din befintliga företagsverksamhet. Stödet kan vara räntefritt lån, bidrag eller bägge. En ändring av befintlig företagsverksamhet kan stödas bl.a. genom att ersätta anskaffningskostnaderna för hjälpmedel som underlättar arbetet. En allmän förutsättning för att stöd ska beviljas är att företagsverksamheten är affärsekonomiskt lönsam så att rehabiliteringsklienten får sin huvudsakliga försörjning utav den.

 

Arbetspensionsrehabilitering

Yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder

Målet med arbetspensionsrehabiliteringen är att förlänga din yrkesbana med beaktande av din återstående arbetsförmåga. Särskilt din tidigare arbetserfarenhet, kompetens och ditt hälsotillstånd inverkar på vilka yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan användas för att du ska kunna fortsätta i arbetslivet.

Arbetsplatsrehabilitering: arbetsprövning och arbetsträning

Arbetsprövning

Med hjälp av arbetsprövning stöder man din återgång till ditt tidigare eller ett motsvarande arbete hos din nuvarande eller en annan arbetsgivare. Genom arbetsprövning kan du också bedöma hur den planerade branschen lämpar sig för dig.

Arbetsprövningen räcker 1–6 månader. Vid behov kan arbetsprövningen till en början genomföras på deltid och arbetstiden utökas vartefter som arbetsprövningen fortgår.

Arbetsträning

Med hjälp av arbetsträning kan du utöka din kompetens för den planerade uppgiften. Arbetsträningen består av inlärning i arbetet enligt ett individuellt introduktionsprogram under flera månaders tid. I arbetsträningen ingår ofta också utbildning som ordnas av en utomstående aktör, t.ex. IT-systemutbildning, produktutbildning eller t.ex. utbildning för ett arbetarskyddskort. Arbetsträning föregås alltid av arbetsprövning.

Omskolning

Yrkesinriktad omskolning

Återgången till arbetet kan förutsätta ny yrkeskunskap som kräver att man omskolar sig. Vuxenutbildning för grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina genomförs oftast genom inlärning i arbetet. Det är då fråga om flerformsutbildning, fristående examen eller läroavtalsutbildning. Omskolningen kan också genomföras som dagundervisning på heltid.

Yrkeshögskoleexamina genomförs ofta som dagundervisning, vilket kräver att den studerande närvarar vid läroanstalten. Endast en del av yrkeshögskoleexamina kan avläggas i form av flerformsstudier.

Kurser som stöder fortsatt arbete

Kortvariga kurser kan också bereda möjlighet att fortsätta i arbetslivet. En kurs kan kopplas till arbetsträning, men den kan också genomföras som en självständig utbildning som en del av rehabiliteringsprogrammet. Kurser används ofta för att förbättra IT-färdigheterna. Förberedande studier, t.ex. prepkurser, stöds inte i form av arbetspensionsrehabilitering.

Vid behov kan dina studieförutsättningar bedömas med utbildningsprövning eller psykologiska tester, som görs vid läroanstalten.

Företagsverksamhet

Arbetspensionsrehabilitering omfattar stöd för inledande av företagsverksamhet som lämpar sig för ditt hälsotillstånd eller för att ändra din befintliga företagsverksamhet med näringslivsstöd eller genom att bevilja dig en rehabiliteringsförmån under några månader. En ändring av den befintliga företagsverksamheten kan stödas bland annat med en engångsersättning för att skaffa hjälpmedel som underlättar arbetet.

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017