Languages

 • English
 • Suomi
 • Svenska

Rehabilitering som främjar funktionsförmågan

 

Ändringsarbeten i bostaden

Hjälpmedel

Hjälpmedel till bilen och anskaffningsstöd

Rehabilitering i öppen och sluten vård

Rehabiliteringsplanens innehåll inom den offentliga hälso- och sjukvården

Ordnandet av nödvändiga hjälp- och stödtjänster i hemmet

Många behöver rehabilitering för att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan efter en trafikskada eller ett arbetsolycksfall. Syftet med rehabilitering som främjar funktionsförmågan är att hjälpa dig att leva ett så smidigt och självständigt liv som möjligt. Rehabiliteringsåtgärder som främjar funktionsförmågan kan vara t.ex. terapier, rehabiliteringsperioder på vårdanstalt, anpassningsträning, nödvändiga hjälpmedel samt ändringsarbeten i bostaden.

Det är alltid boendekommunen som har ansvar för att ordna dessa rehabiliteringstjänster. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för den rehabilitering som skadan kräver.

Försäkringsbranschens Rehabilitering (FBR) har tre rehabiliteringsplanerare som är specialiserade på rehabilitering som främjar funktionsförmågan och som hjälper till att ordna med tjänster och bedömer behovet av rehabiliteringstjänster och ersättningen av dem. Din rehabiliteringsutredning hos FBR inleds alltid med ett uppdrag från försäkringsbolaget. Efter det får du en namngiven rehabiliteringsplanerare. Vid bedömningen och planeringen av rehabiliteringsbehovet samarbetar vi med dig och vid behov även med de anhöriga samt med försäkringsbolaget, hälso- och sjukvården, socialväsendet och med dem som producerar rehabiliteringstjänster.

 

Ändringsarbeten i bostaden

En person som skadat sig vid ett arbetsolycksfall eller en trafikskada behöver ofta ändringar i bostaden för att klara av att röra sig och fungera så självständigt som möjligt i bostaden. Sådana ändringsarbeten är t.ex. installering av stödräcken, breddning av dörrhål samt ändringar i kök- och badrum.

Försäkringsbolaget ersätter nödvändiga ändringsarbeten som krävs på grund av skadan och de funktionsnedsättningar som skadan orsakar. Försäkringsbolaget kan lämna ett uppdrag till FBR, varefter en rehabiliteringsplanerare vid FBR bedömer och utreder behovet av ändringsarbeten, genomförandet av dem och de kostnader som berättigar till ersättning för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget fattar beslut om vilka ändringsarbeten som ersätts.

En utredning av ändringsbehovet i bostaden inleds alltid med ett hembesök hos klienten, vilket görs av en representant för hälso- och sjukvården och en yrkesutbildad inom byggbranschen i den skadades hemkommun. Efter hembesöket upprättar representanten för hälso- och sjukvården ett skriftligt utlåtande om behövliga ändringsarbeten. Den yrkesutbildade inom byggbranschen upprättar en byggteknisk arbetsbeskrivning och en kostnadsberäkning över ändringsarbetena. Utifrån arbetsbeskrivningen begärs offerter från de lokala byggentreprenörerna om genomförandet av ändringsarbetena.

Ersättningen av ändringsarbeten i bostaden bygger på lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafik- eller olycksfallsförsäkringen. Försäkringsbolaget ersätter inte nödvändigtvis alla ändringsarbeten som ingår i planen. Sedvanliga saneringsarbeten som behövs. t.ex. på grund av bostadens ålder eller slitage eller grundförbättringsåtgärder som höjer bostadens värde ersätts inte.

Ändringsarbeten kräver alltid tillstånd av bostadens ägare. Då det gäller ändringsarbeten som försäkringsbolaget ersätter är alltid klienten beställare av ändringsarbetena. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för ändringsarbetena enligt ersättningsbeslutet.

 

Hjälpmedel

Hjälpmedel ersätts ur trafikförsäkringen och olycksfallsförsäkringen som rehabiliteringskostnader. Behovet av ett hjälpmedel ska bero på den skada som ersätts. Då du behöver ett nytt hjälpmedel eller en ändring i ditt nuvarande hjälpmedel ska du i första hand kontakta den offentliga hälso- och sjukvården.

Centralsjukhusens hjälpmedelsenheter, hälsovårdscentralernas eller sjukhusens rehabiliteringsansvariga eller läkare bedömer ditt behov av hjälpmedel och upprättar en begäran om betalningsförbindelse till ditt försäkringsbolag. Det vanligaste förfarandet är att du får det nödvändiga hjälpmedlet direkt från hjälpmedelsenheten. Efter att du fått hjälpmedlet fakturerar hjälpmedelsenheten kostnaderna direkt från försäkringsbolaget.

Vi hjälper dig att ordna en bedömning av lämpligt hjälpmedel, samt vid behov med att anskaffa tilläggsutredningar. Utifrån försäkringsbolagets uppdrag bedömer vi om hjälpmedlet berättigar till ersättning.

Försäkringsbolagen ersätter också vissa sådana hjälpmedel som hälso- och sjukvården inte bedömer eller beviljar. Sådana hjälpmedel kan t.ex. vara nödvändig fast utrustning som installeras i bostaden. Ta i dylika fall kontakt med en socialarbetare inom handikappservicen eller med en rehabiliteringsplanerare vid FBR.

 

Hjälpmedel till bilen och anskaffningsstöd

Efter en allvarlig skada som inverkar på körförmågan ska en läkare bedöma körförmågan. Den skadade ska också utföra ett körprov och eventuellt ta körlektioner. Polisen ansvarar för att bevilja körtillstånd och parkeringstillstånd. Bilskatteåterbäring kan ansökas om hos tullen.

Försäkringsbolagen ersätter nödvändig tilläggsutrustning och hjälpmedel till skäligt pris, t.ex. manuell manöverutrustning. Försäkringssystemet ersätter emellertid inte all tilläggsutrustning. Bilens standardutrustning ersätts inte alls ur försäkringssystemet. Försäkringsbolagen begär ofta FBR:s ställningstagande till huruvida utrustning berättigar till ersättning.

Om du funderar på att skaffa en bil, ska du be det företag och/eller den bilaffär som säljer hjälpmedel om en offert på de anordningar och den tilläggsutrustning som behövs på grund av skadan. Offerten ska skickas till FBR, om ditt ärende behandlas av FBR. Vi bedömer offerten samt om utrustningen berättigar till ersättning samt huruvida kostnaderna är skäliga. Då du väljer bil, ska du noggrant bedöma bilens lämplighet med beaktande av din skada. Be t.ex. stödpersoner med liknade skador eller ett hjälpmedelsföretag om råd.

Stöd för anskaffning av bil utbetalas endast om du har ett fast arbete. Studerande eller personer i arbetsprövning är inte berättigade till stöd för anskaffning av bil.

 

Rehabilitering i öppen och sluten vård

Efter en trafikskada eller ett arbetsolycksfall behöver rehabiliteringsklienten ofta regelbunden rehabilitering, som kan vara t.ex. fysioterapi, ergoterapi eller talterapi samt neuropsykologisk rehabilitering. Terapin genomförs i allmänhet på en privat terapeutmottagning med försäkringsbolagets betalningsförbindelse. Rehabiliteringsklienten kan ibland förutom rehabilitering i öppen vård även behöva en mer intensiv rehabilitering i sluten vård på en rehabiliteringsanstalt.

Bedömningen av behovet av rehabilitering i öppen och sluten vård görs i den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten som ansvarar för uppföljningen av vården och rehabiliteringen, dvs. i praktiken i den enhet som har vårdansvar. Den enhet som har vårdansvar har i uppgift att kartlägga rehabiliteringsbehovet och att utifrån det upprätta en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen fungerar som en begäran om betalningsförbindelse till försäkringsbolaget, som utifrån rehabiliteringsplanen utarbetar nödvändiga betalningsförbindelser för rehabiliteringen.

För att det inte ska uppstå några avbrott i rehabiliteringen, ska en ny rehabiliteringsplan inlämnas till försäkringsbolaget i god tid (minst 2 mån.) innan den tidigare planen löper ut.

 

Rehabiliteringsplanens innehåll inom den offentliga hälso- och sjukvården

 • beskrivning av den skada som ska ersättas och eventuella andra funktionsbegränsningar på grund av sjukdom eller skada.
 • de problem och men som funktionsbegränsningarna (som beror på skadan och övriga specificerade) medför i de dagliga sysslorna, studierna eller arbetet.
 • rehabiliteringens mål.
 • rehabiliteringstjänster (även anpassningsträning) som rehabiliteringsklienten behöver, deras tidtabell, längd, periodisering, frekvens och producent jämte motiveringar.
 • tidigare rehabilitering och resultaten av den.
 • avtalade uppföljningsbesök.
 • när rehabiliteringsplanen ska justeras nästa gång och
 • kontaktpersoner som kan kontaktas vid behov.

 

Ordnandet av nödvändiga hjälp- och stödtjänster i hemmet

Om du behöver hjälp med att klara dig i hemmet, ska du kontakta handikappservicen i din kommun. Handikappservicen ska vid behov upprätta en så kallad handikapplan åt dig, vilken innehåller alla nödvändiga hjälpåtgärder. Stödtjänster som kommunen ordnar är bland annat personlig assistans, hemvård, trygghetstelefon, transporttjänster, närståendevård och intervallvård. Kommunen uppbär kostnaderna tillbaka från försäkringsbolaget.

Försäkringsbolagen kan betala ersättning för förhöjda hemvårdskostnader. I ett typiskt exempelfall får en svårt handikappad person ersättning för städningskostnader. I samband med olycksfall ersätts förhöjda hemvårdskostnader under högst ett år. En sådan tidsgräns tillämpas inte vid ersättningen av hemvårdskostnader i anslutning till trafikskador.

Försäkringsbolaget kan be FBR om hjälp med att utreda de förhöjda hemvårdskostnaderna. Försäkringssystemet ersätter inte alla kostnader för skötseln av hemmet.

Tarinat

Protetisaatiotietoisku
31.5.2017
Helsinki

Proteesiasiakkaiden kuntoutuksen ja protetisaation järjestäminen on usein monimutkainen kokonaisuus. Kuntoutusprosessin aikana tulee yleensä vastaan esimerkiksi lääketieteellisiä ja sopivan prote... more

sanna koskinen
4.4.2017
Seinäjoki

Seinäjoella järjestettiin 16–17. maaliskuuta Aivovamma 2017 -symposiumi 25 vuotta täyttävän Aivovammaliiton kunniaksi.

Symposiumissa puhunut neuropsykologian erikoispsykologi Sann... more

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017