Languages

  • English
  • Suomi
  • Svenska

FBR som organisation

 

Vi är en sakkunnigorganisation som inte eftersträvar vinst och som är specialiserad på planering och genomförande av rehabilitering som stöds av skade- och arbetspensionsbolagen. Vi har ända sedan år 1964 hjälpt tiotusentals personer att återvända till arbetslivet och en smidig vardag.

Vår uppgift är att på försäkringsbolagets uppdrag bedöma rehabiliteringsbehovet och -möjligheterna hos personer som löper risk för att bli arbetsoförmögna. Därtill bedömer vi möjligheterna till rehabilitering som främjar och upprätthåller funktionsförmågan och genomförandealternativen. Försäkringsbolagen använder våra förslag som underlag i sina egna ersättnings- och besluts­funktioner. Vårt rehabiliteringsarbete grundar sig alltid på en nära dialog och samarbete med rehabiliteringsklienten, försäkringsbolaget och samarbetspartnerna.

Vi utvecklar också samarbetet med myndigheter, tjänsteproducenter och klientorganisationer samt främjar forskning, utbildning och information i anslutning till rehabilitering.

Vårt verksamhetsområde omfattar hela Finland. Förutom i Helsingfors har vi även kontor i Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg och Åbo.

Medlemmar i FBR är Trafikförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA.

FBR är en registrerad förening, vars beslutsfattande organ utgörs av föreningsmötet och FBR:s styrelse.

 

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS REHABILITERING FBR r.f.
Tavastvägen 19 B, 00500 Helsingfors
Besökadress: Göksgränd 1 B
tel 09 2312 2000
© Vakuutuskuntoutus 2017