Kielet

 • English
 • Suomi
 • Svenska

Toimintakykykuntoutus - Tukea arkeen

Asunnonmuutostyöt

Apuvälineet

Auton apuvälineet ja hankintatuki

Avo- ja laitoskuntoutus

Julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman sisältö

Kotiin tarvittavien avustus- ja tukipalveluiden järjestäminen

Liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen monet tarvitsevat toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta. Toimintakykykuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja saa tarvittavat kuntoutus- ja tukipalvelut pystyäkseen mahdollisimman sujuvaan, omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Toimintakykykuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi avo- ja laitoskuntoutus, tarvittavat apuvälineet sekä kodinmuutostyöt ja muut tukipalvelut.

Toimintakykykuntoutuksen järjestämisvastuu on aina kotikunnalla. Vakuutusyhtiö korvaa vamman vuoksi välttämättömästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Vakuutuskuntoutus VKK:ssa työskentelee kolme toimintakykykuntoutukseen erikoistunutta kuntoutussuunnittelijaa, jotka avustavat palveluiden järjestämisessä sekä arvioivat kuntoutuspalveluiden tarvetta ja korvattavuutta. Kuntoutusselvittely VKK:ssa käynnistyy aina vakuutusyhtiön toimeksiannosta. Tämän jälkeen jokaiselle kuntoutujalle nimetään oma kuntoutussuunnittelija. Toimintakykykuntoutuksen tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa VKK:n kuntoutussuunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä kuntoutujan ja tarvittaessa hänen omaistensa sekä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa. Selvittely päättyy, kun tarvittavat tukipalvelut on mahdollisuuksien mukaan saatu järjestymään.

Asunnonmuutostyöt

Työtapaturmassa tai liikennevahingossa pysyvästi vammautunut tarvitsee usein asuntoonsa muutostöitä, jotta asunnossa liikkuminen ja toimiminen onnistuvat mahdollisimman itsenäisesti. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi tukikaiteiden asentaminen, oviaukkojen leventäminen sekä keittiön ja peseytymistilojen muutostyöt.

Vakuutusyhtiö korvaa vamman ja siitä aiheutuneiden toiminnanrajoitteidenvuoksi välttämättömät muutostyöt. Vakuutusyhtiö voi tehdä toimeksiannon VKK:lle, jolloin VKK:n kuntoutussuunnittelija arvioi ja selvittää muutostöiden tarpeen, toteutustavan ja korvattavien kustannusten määrän vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö tekee muutostöistä korvauspäätöksen.

Asunnonmuutostyöselvittely käynnistyy aina kotikunnan terveydenhuollon edustajan sekä rakennusalan ammattihenkilön kotikäynnillä. Kotikäynnin jälkeen terveydenhuollon edustaja laatii kirjallisen lausunnon tarvittavista muutostöistä. Rakennusalan asiantuntija laatii töistä rakennusteknisen työselosteen ja kustannusarvion. Työselosteen pohjalta pyydetään paikallisilta rakennusurakoitsijoilta tarjoukset muutostöiden toteutuksesta.

Asunnonmuutostöiden korvaaminen perustuu lakiin liikenne- tai tapaturmavakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa kaikkia suunnitelmaan sisältyviä muutostöitä. Esimerkiksi asunnon iän tai kulumisen vuoksi välttämättömiä tavanomaisia peruskorjauksia tai asunnon arvoa nostavia perusparannustoimenpiteitä ei korvata.

Asunnonmuutostöihin on aina oltava asunnon omistajan lupa. Vakuutusyhtiön korvaamissa muutostöissä asiakas on aina muutostöiden tilaaja. Vakuutusyhtiö korvaa muutostöiden kustannukset korvauspäätöksen mukaisesti.

Apuvälineet

Liikennevakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta korvataan kuntoutuksen kuluina apuvälineitä. Apuvälineen tarpeen tulee johtua korvattavasta vammasta. Kun tarvitset uutta apuvälinettä tai muutosta nykyiseen apuvälineeseesi, ota ensisijaisesti yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon.

Keskussairaaloiden apuvälineyksiköt, terveyskeskuksen tai sairaalan kuntoutustyöntekijät tai lääkärit arvioivat apuvälinetarpeesi ja tekevät maksusitoumuspyynnön vakuutusyhtiöösi. Yleisin toimintakäytäntö on se, että sinulle luovutetaan tarvitsemasi apuvälineet suoraan apuvälineyksiköstä. Luovutuksen jälkeen apuvälineyksikkö laskuttaa aiheutuneet kulut suoraan vakuutusyhtiöstä.

Autamme sinua apuvälineiden arvioinnin järjestämisessä, sekä tarvittaessa lisäselvityksien hankinnassa. Arvioimme vakuutusyhtiön toimeksiannon perusteella apuvälineiden korvattavuutta..

Vakuutusyhtiöt korvaavat myös joitain sellaisia apuvälineitä, joita terveydenhuolto ei arvioi ja myönnä. Tällaisia välineitä voivat olla esim. asuntoon tarvittavat, kiinteästi asennettavat laitteet. Näissä tapauksissa ota yhteyttä kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai VKK:n kuntoutussuunnittelijaan.

Auton apuvälineet ja hankintatuki

Ajokykyä haittaavan vakavan vammautumisen jälkeen lääkäri arvioi ajokyvyn. Tällöin on myös suoritettava ajonäyte ja mahdollisesti otettava ajotunteja. Poliisi vastaa ajoluvan myöntämisestä ja pysäköimisluvasta. Tullilta on mahdollista hakea autoveronpalautusta.

Vakuutusyhtiöt korvaavat ajamisen vuoksi välttämättömiä ja kohtuuhintaisia lisävarusteita ja apuvälineitä kuten käsihallintalaitteita. Vakuutusjärjestelmä ei kuitenkaan korvaa kaikkia lisävarusteita. Auton vakiovarusteita ei korvata vakuutusjärjestelmästä lainkaan. Usein vakuutusyhtiöt pyytävät VKK:n kannanottoa laitteiden korvattavuuteen.

Jos pohdit auton hankintaa, sinun tulee pyytää apuvälineitä myyvältä yritykseltä tai/ja autoliikkeeltä tarjous vamman vuoksi välttämättömistä laitteista ja lisävarusteita. Tarjous tulee toimittaa VKK:hon, jos asia on VKK:n käsittelyssä. Arvioimme tarjouksen ja laitteiden korvattavuuden sekä kohtuuhintaisuuden. Kun valitset autoa, arvioi huolellisesti auton soveltuvuus sinulle vammasi huomioiden. Kysy neuvoa esim. vertaistukihenkilöltä tai apuvälineyritykseltä.

Auton hankintatukea on mahdollista saada vain, jos on vakiintuneesti työssä. Opiskelijat tai työkokeilussa olevat eivät ole oikeutettuja hankintatukeen.

Avo- ja laitoskuntoutus

Liikenne- tai työtapaturmavahingon jälkeen kuntoutuja tarvitsee usein säännöllistä kuntoutusta, joka voi olla esimerkiksi fysio-, toiminta- tai puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta. Terapia toteutetaan yleensä yksityisen terapeutin vastaanotolla vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kuntoutuja saattaa joskus tarvita avokuntoutuksen lisäksi intensiivisemmän laitoskuntoutusjakson kuntoutuslaitoksessa.

Avo- ja laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman sisältö

 • kuvaus korvattavan vamman ja mahdollisten muiden sairauksien tai vammojen aiheuttamista toimintarajoitteista.
 • toimintarajoitteista (vahingosta johtuvat ja muut eriteltyinä) aiheutuvat ongelmat ja haitat päivittäisissä toiminnoissa, opiskelussa tai työssä.
 • kuntoutuksen tavoitteet.
 • kuntoutujan tarvitsemat kuntoutuspalvelut (myös sopeutumisvalmennus), niiden ajoitus, kesto, jaksotus, tiheys ja toteuttajat perusteluineen.
 • aiempi kuntoutus ja sen tulokset.
 • seurantakäytännöistä sopiminen.
 • milloin kuntoutussuunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan ja
 • yhteyshenkilöt, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Kotiin tarvittavien avustus- ja tukipalveluiden järjestäminen

Jos tarvitset apua kotona selviytymiseen, ota yhteys kuntasi vammaispalveluun. Vammaispalvelun tulee tarvittaessa laatia sinulle niin sanottu palvelusuunnitelma, johon kirjataan tarvittavat aputoimenpiteet.  Kunnan järjestämiä tukipalveluita ovat muun muassa henkilökohtainen apu, kotihoito, turvapuhelin, kuljetuspalvelut, omaishoitajuus ja intervallihoitojaksot. Kunta perii aiheutuneet kustannukset takaisin vakuutusyhtiöltä.

Vakuutusyhtiöt voivat maksaa korvausta kohonneista kodinhoitokustannuksista. Tyypillisessä esimerkkitilanteessa vaikeasti vammautuneelle henkilölle maksetaan siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Työtapaturmien kohdalla kohonneita kodinhoitokustannuksia korvataan enintään yhden vuoden ajalta. Liikennevahinkoihin liittyvissä kodinhoitokustannusten korvauksissa  ei ole edellä mainittua aikarajaa.

Vakuutusyhtiöt voivat pyytää VKK:lta apua kohonneiden kodinhoitokustannuksien selvittelyssä. Vakuutusjärjestelmä ei korvaa kaikkia kodinhoidosta aiheutuvia kustannuksia.

Tarinat

Protetisaatiotietoisku
31.5.2017
Helsinki

Proteesiasiakkaiden kuntoutuksen ja protetisaation järjestäminen on usein monimutkainen kokonaisuus. Kuntoutusprosessin aikana tulee yleensä vastaan esimerkiksi lääketieteellisiä ja sopivan prote... more

sanna koskinen
4.4.2017
Seinäjoki

Seinäjoella järjestettiin 16–17. maaliskuuta Aivovamma 2017 -symposiumi 25 vuotta täyttävän Aivovammaliiton kunniaksi.

Symposiumissa puhunut neuropsykologian erikoispsykologi Sann... more

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK
Hämeentie 19 B, 00500 HELSINKI
Käyntiosoite: Käenkuja 1 B
tel 09 2312 2000
Löydät meidät somesta:

© Vakuutuskuntoutus 2018